Onze Opleidingen

Voor de zorgsector biedt Römer College opleidingen en trainingen op mbo niveau voor: verpleegassistent (niv. 2) en ziekenverzorgende (niv 3). Het diploma van Römer College is wettelijk beschermd en erkend in Zuid-Amerika (Caricom) en Nederland.

Verpleegassistent

Ziekenverzorgende

Hieronder staan per competentie voorbeeldonderwerpen beschreven. Een deskundigheids bevorderende activiteit over het onderwerp, draagt bij aan het verder ontwikkelen van de betreffende competentie.

Vakinhoudelijk handelen
Heb ik kennis verworven over de zorgverlening aan patiënten/cliënten?
Voorbeelden: anatomie/fysiologie, ziektebeelden en beperkingen, verpleegkundige diagnostiek, farmacologie, psychologie en psychiatrie, zelfmanagement, ondersteuning en begeleiding, preventie, interventies, voorbehouden en risicovolle handelingen, zorgleefplan, hulp-en ondersteuningsmiddelen, verpleegtechnieken, et cetera.

Communicatie
Heb ik meer kennis verworven over de communicatie met patiënten/cliënten?
Voorbeelden: gesprekstechnieken, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding, motivatie, empowerment, gebruik van ICT en sociale media et cetera.

Samenwerking
Heb ik meer kennis verworven over het samenwerken met zorgontvangers, zorgverleners en zorginstellingen?
Voorbeelden: ketenzorg, verslaglegging en overdracht, ondersteuning mantelzorg, multidisciplinaire samenwerking, groepsdynamica et cetera.

Kennis en wetenschap
Heb ik meer kennis verworven om te reflecteren op mijn deskundigheid en de onderbouwing van mijn handelen?
Voorbeelden: onderzoeksmethodiek, toepassing van wetenschap, evidence based practice, feedback et cetera.

Maatschappelijk handelen
Heb ik meer kennis verworven over de maatschappelijke context en het bevorderen van gezondheid?
Voorbeelden: epidemiologie, preventie, culturele achtergronden, sociale netwerken, leefstijlbevordering, voorlichting, bemoeizorg, et cetera.

Organisatie
Heb ik meer kennis verworven over de wijze waarop zorg kan worden georganiseerd?
Voorbeelden: organisatiekunde, kleinschalige woonvormen, betaalbaarheid van de zorg, coördinatie en continuïteit, indicatiestelling, zorg op afstand, patiëntveiligheid, werkklimaat et cetera.

Professionaliteit en kwaliteit
Heb ik meer kennis verworven over de professionele standaard en kwaliteitsborging?
Voorbeelden: wet- en regelgeving, beroepscode, beroepsprofielen, standaarden en richtlijnen, protocollen, beroepsvereniging, beroepsimago, kwaliteitsregistratie, kwaliteitssystemen et cetera.

Wat omschrijft de CANMEDS
(Canadian Medical Education Directives for Specialists’) als uitgangspunt:

CanMEDS rollen

Wat zijn de CanMEDS-rollen en welke activiteiten vallen eronder? 
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister IVV moet bijdragen aan maximaal drie van de zeven CanMEDS-rollen. Lees hieronder wat de CanMEDS-rollen zijn en welke deskundigheidsbevorderende activiteiten eronder vallen.

De CanMEDS-systematiek wordt gebruikt om de verschillende rollen (competenties) te beschrijven van zorgprofessionals. De systematiek bestaat uit één centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven CanMEDS-rollen. Bij elke rol hoort een competentie.

De deskundigheidsbevordering die wordt geregistreerd in het Kwaliteitsregister IVV, wordt verdeeld over de zeven CanMEDS-rollen. Hiervoor is gekozen omdat de verpleegkundig specialisten en de (para)medische beroepen reeds deze rollen hanteren. Het vernieuwde beroepsprofiel van de verpleegkundige dat in maart 2012 werd gepresenteerd is eveneens gebaseerd op de CanMEDS-rollen.