Privacy statement

Waarom verwerkt Romer College jouw persoonsgegevens?

Romer College verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de diensten van Romer College en / of omdat je deze gegevens zelf aan Romer College verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de verplichtingen als onderwijsinstelling. Zo hebben wij bijvoorbeeld jouw gegevens nodig om jou aan te melden als student, jouw voortgang bij te kunnen houden en jou in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om jouw gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals de DUO. Gegevens die niet nodig zijn voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die Romer College met jou is aangegaan, of die niet nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, verwerken wij alleen met jouw toestemming. Welke gegevens verwerkt Romer College van jou? Wij verwerken als Organisatie veel soorten gegevens van jou, waarvan jij de meeste gegevens rechtstreeks aan Romer College hebt verstrekt. Je kunt hierbij denken aan jouw contactgegevens, jouw studieverleden en gegevens over jouw voortgang. De verstrekking van deze gegevens is een voorwaarde om te kunnen studeren bij Romer College.

Welke gegevens verwerkt Romer College van jou?

Wij verwerken als Organisatie veel soorten gegevens van jou, waarvan jij de meeste gegevens rechtstreeks aan Romer College hebt verstrekt. Je kunt hierbij denken aan jouw contactgegevens, jouw studieverleden en gegevens over jouw voortgang. De verstrekking van deze gegevens is een voorwaarde om te kunnen studeren bij Romer College.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou:

• Contactgegevens;
• Administratienummer;
• Nationaliteit en geboorteplaats;
• Ouders / Voogd;
• Studievoortgang;
• Docenten en mentoren;
• Financiën;
• Beeldmateriaal;
• BSN;
• Overige gegevens.

Wij verwerken geen medische gegevens van jou. Soms is het overigens wel in jouw belang om medische gegevens te verstrekken. Dit doen wij dan ook uitsluitend op jouw eigen verzoek en met jouw uitdrukkelijke toestemming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om medische gegevens die noodzakelijk zijn om jou goed te kunnen helpen / begeleiden; denk bijvoorbeeld aan het doorgeven dat je epilepsie hebt zodat Romer College adequaat kan optreden in nood. Wij zullen je nooit verplichten dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaat de Organisatie om met jouw gegevens?

Bij het verwerken van jouw gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Dit betekent dat Romer College niet meer gegevens zal verwerken dan noodzakelijk is om de rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen.
Dit betekent ook dat jouw gegevens niet gebruikt zullen worden voor andere doeleinden.
Wij hebben altijd al jouw gegevens zorgvuldig en veilig opgeslagen. Met de komst van de nieuwe
wetgeving is ervoor zorg gedragen dat wij aan de nieuwe wettelijke vereisten voldoen. De gegevens
worden zo mogelijk gecodeerd bewaard en uiteraard niet langer dan noodzakelijk.
Als Organisatie streven wij ernaar jouw gegevens met zo min mogelijk partijen te delen.
Delen van jouw gegevens is soms echter verplicht of noodzakelijk om doelen te bereiken.
Behalve intern worden jouw gegevens op basis van een wettelijke verplichting gedeeld met bepaalde
organisaties zoals:

• DUO,
• Schoolinspectie;
• Leerplichtambtenaar;
• De bank van Romer College.

De gegevens worden niet gedeeld met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. De
gegevens worden ook niet verkocht of verhuurd aan derde partijen.

Welke rechten heb jij?

Romer College stelt jou graag in staat om gebruik te maken van de rechten die je hebt onder het privacy recht:

• Je kunt altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die Romer College van jou verwerkt.

• Je kunt ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Romer College.
Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren.
Als je verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, wordt getoetst of dit mogelijk is.
Bij deze toets houden wij ons aan de wettelijke eisen.
Soms zijn wij namelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren en kan het wissen van gegevens dus niet.

• Je hebt het recht om te vragen om de gegevens die Romer College over jou verwerkt aan jou of aan een andere organisatie over te dragen.
Wij zullen altijd ons uiterste best doen om jouw verzoek (in redelijkheid en billijkheid) in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als een wettelijk plicht bestaat om bepaalde gegevens te bewaren.
Mocht je het niet eens zijn met een besluit van Romer College, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Wijziging van deze privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 oktober 2018. Wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen minimaal één maand van tevoren worden aangekondigd op de website. Bezoek daarom ook regelmatig onze website om op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken.